صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

خروج از جاده با سرعت زياد تريلر حامل بار نوشابه

 

1/3/1387 چهار شنبه

متاسفانه در ادامه تصادفات سريالي شهر چوار ، امروز صبح يک تريلر حامل نوشابه به علت بريدن ترمز دچار حادثه شد. خوشبختانه اين حادثه با تلاش زياد راننده ، بر خلاف تصادفات چند هفته گذشته تلفات انساني در بر نداشت ، ولي به ماشين تريلر خسارات زيادي وارد آمد.

راننده تريلر با وجودي که مسافت زيادي (سرازيري هاي با شيب تند دالاب و روستاي گلزار و بلوار ورودي شهر چوار) را بدون داشتن ترمز و با سرعت زياد ماهرانه طي کرده بود ، در ميدان امام خميني (ره) در ابتداي چوار ، از جاده اصلي به قصد متوقف کردن تريلر در زمينهاي کشاورزي و خاکي هموار حاشيه شهر بيرون رفته ، ولي متاسفانه از شانس بد ، بعد از طي مسافت اندکي با سنگ چين پي يک ساختمان در حال تاسيس برخورد کرده و به شدت آسيب مي بيند.

اگر راننده به خوبي اين تريلر بدون ترمز رو کنترل نمي کرد امکان برخورد آن با خودروهاي عبوري يا ساختمانهاي مسکوني خيلي زياد بود. اگر به تصاوير زير دقت کنيد تريلر در نزديکي منازل مسکوني متوقف شده است.

در تاريخ 30/07/1382 يک اتوبوس حامل مسافر در همين محور (دالاب – روستاي گلزار – شهر چوار) شبيه اين تريلر ترمز بريده بود. ولي به علت کنترل نکردن آن توسط راننده اش ، در روستاي بهمن آباد چوار وارد يک مغازه و منزل مسکوني شد که 12 نفر از مسافران آن جان خود را از دست دادند.

راننده اين تريلر اگر در همان ورودي شهر چوار از مسير اصلي خارج نمي شد و در جاده اصلي چوار به ايلام ادامه مسير مي داد به علت وجود پيچ هاي تند در خروجي شهر چوار ، امکان برخورد آن با ماشينهاي عبوري يا منازل مسکوني روستاي بهمن آباد خيلي زياد بود.

متاسفانه با وجود اين همه تصادفات شديد و تلفات انساني بالا در اين محور (دالاب – روستاي گلزار – شهر چوار) مسئولين مربوطه اقدامات اساسي در اين راستا انجام نداده اند.

عکس: ستار حقي - حامد بيگ محمدي

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما