صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه هفتم

 

121. فلک بيمارم ، پي ديدار دوس / درونم سزياس ، سغان تا و پوس

       عجو درديگه ، درد غريبي / مردن خاستره ، له بي رفيقي ...

122. اگر چرخ بکن گوشت و سخانم / شيش دانگ ايران بکن و نامم / هايه خيالم ، آرام گيانم ...

123. يکي ميره سر قبر پدرش ، چندتا پشه مي بينه ... ميگه: کش ... کش ... چمان گمال توپيه !!

124. هايته کو هناس ، ديارت نيه / دنگ اس ام اس جارانت نيه

      گيانم وفداي دنگ زلالت / فداي خماري چاويل کالت

      فداي وتنيا نيشتن مالت / هر من بايد بوم جوياي احوالت

      هم هناس هم دوس هم کل کسمي / ده دار دنيا هر خوت بسمي

      دارو آرام بخش درد دلمي / بوسان دايم پر ده گلمي ...

125. دلکم سي دوسکم خيلي بيه تنگ / شارژکم تموم بيه وش بزنم زنگ

      چند روزه خبر نارم دکار بارش / انشالا خوش بگذره او روزگارش ...

126. کرده ميشه ضامن يه نفر ، از بانک مياد بيرون ، "گون" طرف رو ميگيره !... يارو ميگه: چه بيوه؟! ميگه: تا بعدا قسطه ناي ، نويشي گونميش نگرد !!

127. امشاو له دويريت غم مهمانمه / رخسار زيبات شفاي گيانمه

      امشاو تا سحر جور آگر سوزم / خاطر خات بيومه دوس دلسوزم ...

128. کفتيه ويادم جور قسط بانکي / جوياي حالد بوم وبي طاقتي

      دل بودجه نيري بسيني نازد / مگر وام بگرم بامه پيشوازد !...

129. به مستر بين ميگن: چرا کردها رو مسخره نمي کني؟ ميگه: وقتي که به روغن حيواني ميگن روغن خوماني ! من ديگه چي بگم !!

130. چاويلم گريان ، دلم بيقرار / تا کي بکيشم رنج و انتظار

      خدايا هاوار ودرد ديوري / تا کي بکيشم رنج و مجبوري

      همراز غمم دلم غمگينه / غم ديوريگد ارام سنگينه ...

131. جور برگ پاييز ، رشيامسه پات / هر چن غريبم ، دلم هاده لات

      خوش بو ، خوشحال بنيش وشاد / خوشال وهرکه الان هاده لات ...

132. پيامت رسي ، دلم آرام گرد / غصه چند ساله ، ويادمو برد

       ديوري عزيزان ، ودم آسانه / چه بکم ودس رسم زمانه؟...

133. کرده پنير محلي ميبره خارج ... تو فرودگاه مي گيرنش !... وقتي پنير رو آزمايش مي کنن ، حاوي 72 نوع بيماري بوده ! ده سال زنداني ميشه ... به خودش ميگه: خدا رحم کرد ترخينه گه ناوردم وگرنه اعدامم کردن !!

134. هناسم ونذر او هناسته / له مه دلسوزتر ، کي بناسته

      وه گوشه چاوت بنور وه پيماو / ايوان وه فداي ديده راسته ...

135. جاگت خاليه ولام بنيشي / ناز دلگه تنيام بکيشي

      گل نازارم تنيايي درده / بي تو زندگيم وخدا سرده

      هايته کو عزيز ، ارات نيرم خاو / که بو دواره ، بيونمد وچاو ...

136. ديارت نيه جور جار جاران / سرت باريکه جور دالگه ماران

      نه دي زنگي دي ، نه دي پيامه / يه چه رفيقيه گه ، ريامه نامه !!

137. پدر به دخترش ميگه: روله خوازي شيو بکي يا درس بخوني ؟ دخترش ميگه: باوگه !... اگر درس بخونم حتما مردود دوم !!

138. ار غصه روزگار خواس بکه پيرت / خه ورم بکه تا بکم ويرت

      تا بوم ورفيق بهتر ژه گيانت / نيلم جا بگره خم ده ميرکانت

      هم بوم وبرات هم دوس گياني / تا لذت بوي ژه دنياي فاني ...

139. اگر ليژي ، بنارتم / اگر زمستاني ، وهارتم

      ار بيکاري ، مه ژارتم / ار تو گلي ، مه خارتم

      شام که هيچ ، نهارتم / چه بيوشي چه نيوشي ويادتم ...

140. سلام وجمال وديده ي پاکد / وينه ي قرباني کفم وخاکد

      اگر بي دنگم نيوشي رنجياس / هام له پژارد تا دنيا دنياس ...

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما