صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه هشتم

 

141. کرده رفت عضو انجمن اهداء عضو بشه ... جوگير شد ، همه رو تيک زد !... بعد از مرگش بيمارستان يه شلوار کردي و يه مشت سبيل تحويل خانواده اش داد !!

142. له هجران تو له خوم بيزارم / دنيا دوسم بو ، بي تو بيمارم

      چيو دار بي ثمر رزياگه برگم / ترک دوسيت نيه کم تا روژ مرگم ...

143. فرهاد وت: خسرو ، مه در تلاشم / وه عشق شيرين ، بيستون تاشم ...

144. کرده از حج برمي گرده ، ميگن: چطور بود؟ ميگه: شهر تميز ، هتل باکلاس ، يه جاي زيارتيش داشت که اقره شلخ بيو مه نچگم !!

145. پيام عاشقانه يارو به دوست دخترش:

      آفتاوي قرمز ، آفتاوي آوي / دوستيمان خوشه ، گوي نکه ناوي !!

146. وبرزي قلاجه ، وتنگه مرصاد / وعشقه شيرين ، وروح فرهاد / مگر مه نوگم ، تو بچي له ياد ...

147. درد دوريگت بريه آزم / يسه کور بيمه آدرست خوازم

      جاده گه ايلام بگير بگيره / بيوشن ويارم وکي دل گيره ...

148. وهر نفسم مرگ خوم خوازم / حکم ها دسه خوت ، دي بکه لازم

      سرباز دله ، آخر برگمه / دي تکه بخه ، وخت مرگمه ...

149. به کرده ميگن: راسته کردها تو حرفاشون زياد فحش ميدن ؟! کرده ميگه: کام پدر سگ وتيه؟ کي اي گيوه خوارديه؟ ريامه قاور اول تا آخري ، دروزن نادرس !!

150. پرورگارا امشاو هم چمه / حالم خو نياو دلم پر غمه ...

151. له داخ دويريت بيمسه چوکل / موي سرم رزياگه و دي نيرم فوکول !!

152. سلام ودوس دور له ولاتم / له هر شرايط مه خاطر خاتم

      قسم وخدا وهرچه پيره / دلم ارا دلت بدجور اسيره

      اگه يه روژه له ليد بنم دل / خداي بان سر بخيدم له گل ...

153. سلام کابرا ، يار قديمي / رفيق يه روژه ، فره صميمي

      تعجب نکه ، شماره منه / ولي يه عمره ، آواره تونه

      الان فکر کي ، نام مه چسه / تقصيرت نيه ، دنيا هر يسه ...

154. مشاعره يک کرد با يک فارس !

      فارس: پشه تو طاقچه ، طاقچه تو پشه ...

      کرده: باوگد ده قنگت ارا شعرته ، شعرت ده قنگت ارا او باوگته !!

155. و سرعت هاتمه ترمز بريمه / برسمه لات قنگت دريمه !!

156. سوسکه شکست عشقي ميخوره ، ميره پيش دمپائي ميگه: گل ده آسمان ! بتليقنم !!

157. ورنگ رخسار جور گلاي دارانم / جور زمين هلاک قطره وارانم

      حاضرم چيلگ وکول بکيشم / وشرطي ساتي له لاد بنيشم ...

158. از شب پرسيدم: براي كسي كه دوستش دارم چه بنويسم ؟ گفت: بيلمان شير دالگت !!

159. حالگد چيونه دوس سر برزم / رفيقگي خاص و براگه فرضم
      يادتو و ناو يادمان هر هس / ار پيام نيم يا نيم له دس رس
      قسمتم نيه ديدارد بکم / ولي درد تو خمه مالگم
      هايده هر کوره علي يارد بو / خداي بان سر نگه دارد بو ...

160. پيام ارات کل کم وه برگ پينه / مه کز نيشتمه ، تو وزت چيونه ؟!!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما