صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه نهم

 

161. "دور آخر" چيست ؟ خبريست تکان دهنده و ملال انگيز از طرف لوطي مبني بر نزديک شدن به پايان هلپرکه !!

162. وه داخ دوريت قلم شل بيه / ملم باريکو گوشم بل بيه !!

163. اهم چيست ؟ هشداريست از سوي گيوکر براي جلوگيري از ورود گيوکر بعدي !!

164. ماچه بيه پيم ، نيوشم وه پتي / نرخه بنه پاي ، هرچگ خوت وتي

      يه ماچ و دو ماچ ، هويچ وه تو نيه که / اراي مه خاصه ، شکتيم در که !...

165. در وقت مشکلات کمي مکث کن ، سپس سه نفس عميق بکش و آنگاه آهسته بگو: وه گونماو !!

166. مناجات يک كرد با خدا: خدايا كاراو وم ناشتو ، كاراو وت نيرم !!

167. خوزاو و اوسا جممان جم بي / چوخمان چاخ و چايمان دم بي

      الان غريب و دلمان گرياس / دسمان وه دس دوس خاص برياس ...

168. اجاق کور کيست؟ مردي که از شو نخفي هايش هيچ نتيجه اي نگرفته !!

169. به کرده ميگن: لا اله الا الله يعني چه؟ ميگه: يعني خدا چه تويش شره هاتمه !!

170. سه تا کرد با هم ميرن حمام دوتاشون ميان بيرون ! بهشون ميگن: اون يکيتون کو ؟! ميگن: اوه هه چرک پتي بي !!

171. متلک فارسه به دختر کرده: برم تو كيفت ؟! دختر کرد: يه خودكاره ها نامه ، نچوگه قنگتاو !!

172. آي باوگه توقيام چيست ؟ آيين شكر گذاري كردها پس از خوردن غذا !!

173. کرده رو مي خوان ببرن خدمت سربازي ... ميگه: تفنگ دن وه مان يا خومان باريم ؟!!

174. سلام اي رفيق اي براي خاسم / قدمت نمه بان ديدي راسم

      هر تو کسمي عزيز نازار / وه تو نرسه وه کسي آزار

      هر وه فکرد بيو دل خم بارم / وتم بيوچگي خوم وه جا بارم ...

175. يارو ميره مسجد ، وقتي مياد بيرون ميبينه کفشاش نيست ! ميگه: چند حالت دري: يا نهتمه ! يا پا پتي هتمه ! يا هتمه و چيمه ! يا گري تر مام !!

176. "ختي متي" چيست ؟ نوعي قلقلک وحشيانه کردهاست که موجب گوزيدن يا فوت فرد مي شود !!

177. "وجاخمي" چيست؟ کلمه ايست که با يه تريلي دوستت دارم فارسي برابري ميکنه !!

178. زنه تو قبرستان سر قبر شوهرش ميگه: بچيله کيف نيرن ، کاوش نيرن ، لباس نيرن !...

      يه نفر از اونجا رد ميشه ميگه: يه مردگه يا چگه سه دوبي جنس باره ؟!!

179. يارو ادعا ميکنه امام زمانه ! مردم کتکش ميزنن ... ميگه: هر هاتمه سر بيم ! ظهور نمکم !!

180. "هرشه" چيست؟ ايجاد فضاي جنگ رواني به منظور ترس در دل حريف که با گفتن: "ولم که تا بکشمه ي" شروع و با جمله "مگر نکفيده دسم" پايان مي يابد !!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما